OSPKOP

je samostatným odborovým sdružením nezávislým na politických stranách a hnutích, jiných občanských sdruženích, na vládě a orgánech státní správy a samosprávy, zaměstnavatelích, církvích a náboženských společnostech.

Je otevřen všem základním odborovým organizacím na území ČR i jednotlivcům, kteří chtějí být odborově organizováni a nemají možnost stát se členy základní odborové organizace na svém pracovišti.

OSPKOP

a) obhajuje a prosazuje ekonomická, mzdová, pracovní, sociální a ostatní práva svých členů, usiluje o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podílí se na rozvíjení profesních zájmů členů odborového svazu,

b) koordinovaně prosazuje zaměstnanecká práva a zájmy svých členů vůči zaměstnavatelům a státu, zejména práva a zájmy ekonomické, mzdové, pracovněprávní, sociální a profesní, a to i při tvorbě legislativy,

c) spolupracuje s ostatními odborovými a profesními organizacemi v ČR, rozvíjí spolupráci s partnerskými odbory na Slovensku a v dalších zemích EU.

OSPKOP

sdružuje téměř 70 základních odborových organizací. Členskou základnu tvoří zaměstnanci muzeí, galerií, divadel, národních parků, hvězdáren a planetárií, zoologických a botanických zahrad nebo např. Národního památkového ústavu, Národní knihovny či Správy jeskyní ČR.

OSPKOP

je pro své členy především servisním centrem, které jednotlivým základním odborovým organizacím pomáhá při kolektivním vyjednávání a tvorbě kolektivních smluv, pomáhá odborovým organizacím v úsilí o dodržování zákoníku práce na pracovištích, poskytuje svým členům bezplatné právní poradenství ve věcech pracovněprávních, mzdových, sociálních ad., příp. právní pomoc zastoupením před soudem.

OSPKOP

usiluje o zlepšení platových podmínek zaměstnanců institucí, v nichž jeho odborové organizace působí. Podporuje a organizuje akce na podporu oprávněných požadavků zaměstnanců kultury a ochrany přírody. Usiluje o ekonomické posílení resortů kultury a ochrany přírody a dosažení 1 % výdajů ze státního rozpočtu na kulturu. V rámci své působnosti upozorňuje na význam kultury a péči o kulturní a přírodní dědictví, tak aby tyto statky byly i v české společnosti vnímány jako nedílná, plnohodnotná a nenahraditelná součást života.

OSPKOP

poskytuje v rámci sociálního programu svým členům sociální podporu v nezaměstnanosti či v jiné tíživé sociální situaci, podporu při plné či částečné invaliditě vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání; poskytuje podporu pozůstalým při smrtelném pracovním úrazu nebo při úmrtí v důsledku nemoci z povolání. Dle stanovených zásad přispívá svým členům na penzijní připojištění, na rodinnou rekreaci či na rekreaci jejich dětí.

OSPKOP

se stará o zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce (BOZP). Na základě požadavku odborových organizací poskytuje bezplatné poradenství a zabezpečuje kontrolu dodržování předpisů o ochraně při práci na pracovišti a kontrolu objektivity vyšetřování pracovních úrazů a jejich odškodnění.

OSPKOP

je v rámci České republiky spolu s dalšími 29 odborovými svazy sdružen v největší odborové centrále ČR – Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS), jejímž prostřednictví má své zastoupení v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD – tzv. tripartita). Na mezinárodní úrovni je rovněž prostřednictvím ČMKOS zastoupen v Evropské odborové konfederaci (EOC/ETUC), ve které je sdruženo 82 národních organizací z 36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací, což představuje cca 60 milionů zaměstnanců.

OSPKOP

je členem Evropské federace veřejných služeb, která vznikla v roce 2009 sloučením Internacionály veřejných služeb (Public Services International – PSI) a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Tím došlo ke sjednocení a posílení společné světové organizace i její evropské součásti, kterou v současné době tvoří 255 svazů veřejných služeb na evropském kontinentu, v centrální Asii a v Izraeli.

PROČ JE DOBRÉ BÝT V ODBORECH A PROČ JE TO DOBRÉ I PRO VÁS:

Již více než před sto lety si zaměstnanci uvědomili, že v jednotě a početnosti je síla. Začali se odborově sdružovat mnohem dříve, než nastoupila éra komunistických vlád. Síla odborů i dnes závisí především na velikosti členské základny. Možnost sdružovat se v odborových organizacích dává i Vám šanci obhájit svá práva zaměstnance. Sami to dokážete jen stěží. Odbory jsou založeny na principu solidarity a vzájemné podpory. I Vám mohou být oporou v tíživé situaci

nejen pracovní, ale i rodinné a osobní. Pokud se rozhodnete vstoupit do odborů či dokonce založit novou odborovou organizaci na svém pracovišti, můžete navíc i Vy přispět svým přínosem a osobními zkušenostmi k zefektivnění a zkvalitnění práce odborů a k jejich důstojnému začlenění do české občanské společnosti.

"
Copyright © 2011 - 2023 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2023 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody