DESET ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ ČMKOS K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2023

06.01.2023 07:40

ČMKOS 13. září 2022 reagovala na nestandardní způsob projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2023 soupisem deseti zásadních připomínek a návrhů řešení.


Text tiskové zprávy

Deset zásadních připomínek a požadavků ČMKOS k Návrhu státního rozpočtu na rok 2023

V Praze dne 13. září 2022

ČMKOS byl předložen během minulého týdne ve dvou „tranších“ Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif). ČMKOS nebyla při přípravě a projednání těchto návrhů konzultována. Vyhrazuje si proto se k těmto řešením vyjádřit ve chvíli, kdy jí budou předložena v kompletním stavu, včetně propočtu dopadů na veřejné finance a jednotlivé skupiny spotřebitelů.

1. Přes vysoké schodky a celou řadu nevyjasněných oblastí na výdajové straně rozpočtu, které nejsou do rozpočtu předloženého ještě ani zahrnuty, obsahuje předložený návrh rozpočtu poměrně výrazné snížení daní v řádu okolo 50 mld. Kč Jde především o

• nerozšíření a zrušení systému EET,

• snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení o 5 % při zaměstnávání osob na zkrácený úvazek,

• zvýšení hranice paušální daně a posunutí povinné registrace k DPH na 2 mil.,

• prodloužení mimořádných odpisů majetku o dva roky.

Všechna tato opatření považuje ČMKOS v této kritické době za mrhání veřejnými penězi a zásadně s nimi nesouhlasí.

2. ČMKOS vyzývá vládu k urychlenému jednání o platech v ROPO . V předloženém návrhu není pro příští rok počítáno s žádným zvýšením platů v rozpočtové sféře, a to ani s již slíbeným navýšením platů u ozbrojených složek o 10 %. ČMKOS prosazuje jasný požadavek kompenzovat všem pracovníkům veřejného sektoru očekávanou inflaci v roce 2023, tj. zvýšit tarify ve všech tabulkách o 10 %.

3. ČMKOS vyzývá vládu ke zvýšení minimální mzdy na úroveň 18 200 Kč.

4. V navrhovaném rozpočtu jsou poddimenzovány výdaje prakticky na všechny pojistné i nepojistné sociální a rodinné dávky (např. důchody o cca 20 mld. Kč).

Vzhledem k vysoké inflaci a nízké úrovni dávek požaduje ČMKOS zvýšení procentuální výměry z 60 % na 80 % především u nemocenského a ošetřovného.

5. Snížení pojistného na platbu státu za osoby, za které je plátcem pojistného zdravotního pojištění stát, se negativně projeví v úhradách za poskytovanou zdravotní péči v roce 2023 a bude mít negativní dopady na kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče. ČMKOS s tímto řešením zásadně nesouhlasí.

6. Dotace pro sociální služby jsou podfinancované. Nominální pokles výdajů o 2,9 % je nutno považovat za nepřijatelný. ČMKOS požaduje částku zvýšit na minimálně letošní úroveň (+ započítat inflační vlivy a navýšení platů a mezd pro zaměstnance v sociálních službách).

7. Navržené zvýšení výdajů státního rozpočtu na regionální školství, kde podstatnou část těchto výdajů tvoří výdaje na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, o 639,5 mil. Kč je nedostatečné a nesměřuje k naplnění slibů uvedených v Programovém prohlášení vlády. ČMKOS požaduje nárůst měsíčního platu u pedagogických i nepedagogických pracovníků pro rok 2023 o 15 %.

8. Plánované výdaje na Výzkum, Vývoj a Inovace pro rok 2023 byly sice oproti roku 2022 mírně navýšeny (o 0,6 %), ovšem pro Akademii věd České republiky byly razantně sníženy (o 4,4 %). ČMKOS nesouhlasí se snížením výdajů v kapitole Akademie věd České republiky. Navrhuje výdaje pro Akademii věd České republiky zvýšit a přehodnotit strukturu výdajů v ostatních kapitolách, zejména v těch, které přerozdělují výdaje státu na VaVaI.

9. Pro zajištění dostavby chybějící dopravní infrastruktury je navrhovaný rozpočet MD a zejména jeho transfer do rozpočtu SFDI naprosto nedostatečný. Za minimální výdajovou výši, která zajistí adekvátní rozvoj dopravní infrastruktury, považujeme částku vyšší, než jaká byla schválena v aktualizovaném rozpočtu na tento rok. ČMKOS požaduje po vládě ČR jasné stanovisko, jakým způsobem a z jakých prostředků chce zajistit plnění svého programového prohlášení v oblasti dopravy.

10. Vývoj rozpočtu Ministerstva kultury je nepřijatelný. Navrhovaný poměr výdajů státního rozpočtu na kulturu v roce 2023 na úrovni 0,59 % (bez započítání náhrad církvím) je flagrantním popřením deklarace vlády a vedení MK ČR posílit vícezdrojové financování, s čímž je spojená otázka zavedení zákona o Veřejné kulturní instituci (VKI). ČMKOS zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem státního rozpočtu na rok 2023 v kapitole Ministerstvo kultury a požaduje jeho navýšení tak, aby mohl být naplněn smysl programového prohlášení vlády, tj. dosažení 1 % výdajů státního rozpočtu na kulturu.

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody