Odborové organizace Národního památkového ústavu apelují otevřeným dopisem na ministra kultury

04.10.2023 18:52

Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR snížit v roce 2024 Národnímu památkovému ústavu příspěvek zřizovatele povede mj. ve svém důsledku ke krácení limitu na platy až o 4,4%. Národní památkový ústav tak jako jediná příspěvková organizace ministerstva kultury bude nucen přistoupit v letošním roce k hromadnému propuštění.

Zástupci odborových organizací jsou přesvědčeni, že vynucené personální škrty vážným způsobem poškodí dlouhodobě a kvalifikovaně budovanou vyváženost systému zajišťování činností v rámci celého NPÚ. V otevřeném dopise proto apelují na ministra kultury Martina Baxu, aby znovu zvážil specifičnost činností Národního památkového ústavu, závažnost dopadů krácení příspěvku na jeho provoz a negativní důsledky, které toto krácení bude mít na tak významný segment naší kultury, jakým památková péče je. Vyzývají ministra kultury, aby hledal a našel finanční prostředky, které těmto negativním důsledkům zabrání.


Celý text otevřeného dopisu najdete níže


Otevřený dopis odborových organizací působících při Národním památkovém ústavu ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi


Vážený pan

Mgr. Martin Baxa

ministr kultury

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1


V Praze dne 3. října 2023


Vážený pane ministře,obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o řešení vážné situace, která nastane v Národním památkovém ústavu (NPÚ) v důsledku krácení příspěvku na provoz, k němuž má dojít v roce 2024.

Zástupci odborových organizací působících při Národním památkovém ústavu byli informováni generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou o rozhodnutí zřizovatele snížit na rok 2024 příspěvek na platy o 2 %. S ohledem na to, že návrh rozpočtu ze strany zřizovatele nezohledňuje náhrady za nemocenskou, které v podmínkách NPÚ představují více než 1 % limitu na platy, ani nepočítá s úplným pokrytím 10% nárůstu platových tarifů, k němuž došlo od 1. 9. 2022, bude zaměstnavatel nucen – po započítání sníženého přepočteného počtu zaměstnanců o 26,58 úvazků zapojených do vědy a výzkumu, ke kterému došlo ze strany zřizovatele v tomto roce – krátit limit na platy všech zaměstnanců NPÚ pro rok 2024 o 4,42 %.

Zástupci odborových organizací se ve shodě se zaměstnavatelem domnívají, že takto razantní snížení limitu na platy nelze v podmínkách NPÚ řešit snížením nenárokové složky platu. Navíc upozorňují, že ani s nenárokovou složkou platu, jakou je osobní příplatek, nelze nakládat libovolně a že existují judikáty, podle nichž nelze považovat nedostatek finančních prostředků u zaměstnavatele za důvod ke snížení nebo dokonce odejmutí osobního příplatku.

Dlouhodobé podfinancování sektoru kultury, vedlo v minulých letech ke ztrátě konkurenceschopnosti NPÚ na trhu práce. Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců NPÚ za 1. pololetí 2023 činil 34 622 Kč, což je hluboko pod celostátním průměrem zaměstnanců v platové sféře – ten za stejné období činil 45 406 Kč. Následkem toho z organizace odcházejí napříč profesemi kvalifikovaní a kvalitní zaměstnanci a na uvolněná pracovní místa se opakovaně vypisují neúspěšná výběrová řízení.

S ohledem na výše uvedené se vedení NPÚ rozhodlo přikročit k organizačním změnám, v jejichž důsledku dojde – při výpočtu dle průměrného platu u zaměstnavatele – ke snížení o 87 úvazků, což odpovídá 99,8 přepočtených zaměstnancům. NPÚ tak jako jediná příspěvková organizace MK ČR bude nucena přistoupit v letošním roce k hromadnému propuštění ve smyslu § 62 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přestože si odborové organizace působící u NPÚ uvědomují nutnost úsporných opatření, nesouhlasí se způsobem, jakým zřizovatel k úsporám ve svém rezortu přistoupil. Rozhodnutí snížit příspěvek na platy všem příspěvkovým organizacím v kultuře ve stejné procentuální výši, bez ohledu na jejich specifika, rozsah a obsah činností, které jsou povinny ze zákona a statutu zajišťovat, považujeme za zcela nepřijatelné a nekompetentní.

NPÚ plní na poli kultury, cestovního ruchu, a především památkové péče nezastupitelnou roli a na rozdíl od jiných příspěvkových organizací MK ČR musí kromě správy souboru nejvýznamnějších památek v majetku státu plnit také povinnosti s vazbou na správní řízení, které mu ukládá zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zároveň je NPÚ garantem řady projektů financovaných z evropských fondů, jejichž udržitelnost bude v důsledku snižování počtu zaměstnanců ohrožena. Nejde o problém bagatelní, neboť v krajním případě může hrozit nebezpečí vrácení poskytnuté dotace.

Zástupci odborových organizací jsou přesvědčeni, že vynucené personální škrty vážným způsobem poškodí dlouhodobě a kvalifikovaně budovanou vyváženost systému zajišťování činností v rámci celého NPÚ.

Apelujeme proto na Vás, vážený pane ministře, abyste znovu zvážil specifičnost činností Národního památkového ústavu, závažnost dopadů krácení příspěvku na jeho provoz a negativní důsledky, které toto krácení bude mít na tak významný segment naší kultury, jakým památková péče je. Věříme, že Vy a Váš úřad potřebné finanční prostředky najdete. Předem za to děkujeme.Za základní odborové organizace Národního památkového ústavu:


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Josefově


Základní odborová organizace Květná zahrada v Kroměříži


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, generální ředitelství


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Plzni


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Telči


Základní odborová organizace Památky Karlovarského kraje


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Olomouci


Základní odborová organizace Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody