Jednání PT RHSD pro kulturní otázky dne 15. 12. 2022

08.02.2023 15:24

Dne 15. 12. 2022 se uskutečnilo speciální rozšířené jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro kulturní otázky – PT RHSD (dále jen tripartita v kultuře) věnované přípravě zákona o veřejné kulturní instituci (VKI). Navrhovaná právní úprava má dle Ministerstva kultury (MK) umožnit zřizování kulturních institucí více zřizovateli, a tím umožnit i jejich vícezdrojové a dlouhodobé financování. Předložení návrhu zákona vládě se má podle legislativního plánu na rok 2023 uskutečnit již v březnu 2023, a proto MK upustilo od standardního legislativního procesu a vytvořilo v srpnu 2022 pracovní skupinu, avšak pouze ze zástupců zaměstnavatelů, a to ještě pouze těch, kteří působí v oblasti „živého umění“ - konkrétně pouze ze zástupců Asociace profesionálních divadel ČR a zástupce Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR.  Tato pracovní skupina společně s ministerstvem připravuje rovnou podklady pro paragrafové znění zákona.


Odborové svazy působící v kultuře (Unie orchestrálních hudebníků ČR, Unie odborový svaz profesionálních zpěváků ČR, Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, Odborový svaz pracovníků knihoven, Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení a Herecká asociace) se opakovaně kriticky vyjádřily ke způsobu, jakým ministerstvo kultury návrh zákona připravuje a požadovaly, aby se v souladu s pravidly sociálního dialogu mohly, jako zástupci zaměstnanců, na přípravě zákona podílet.

K velmi stručnému (pouze čtyř stránkovému) a v řadě důležitých oblastí nejasnému a nejednoznačnému podkladu pro tripartitní jednání 15. 12 2022   zpracovaly odborové svazy v působící v kultuře dotazy, připomínky a stanoviska, a to ve čtyřech tematických okruzích:

·        Vznik a financování VKI

·        Organizační struktura VKI

·        Nakládání s prostředky a majetkem VKI

·        Podmínky práce a odměňování zaměstnanců VKI

Během prosincového jednání tripartity v kultuře, na kterou si každá ze stran mohla přizvat své odborné konzultanty, bohužel velká část z našich dotazů zodpovězena nebyla (Ministerstvo kultury danou oblast buď ještě nezpracovalo, nebo zatím na jednáních s ostatními ministerstvy nenalezlo shodu), některé z nich ani neměli zástupci odborové strany z časových důvodů možnost přednést. Odborové svazy mají obavy hlavně ze zhoršení postavení zaměstnanců v kulturních institucích (včetně jejich odměňování), z růstu finančních nákladů spojených s fungováním navrhovaných správních a dozorčích rad, které by měly zakladatelům zodpovídat za řádný chod nové kulturní organizace, a z nárůstu problémů při nakládání s vlastním a svěřeným majetkem, a to nejen u institucí spravujících kulturní dědictví. Odborové svazy, jejichž zástupci se zúčastnili jednání Pracovního týmu RHSD 15. 12. 2022, proto vypracovaly „Souhrnné stanovisko, připomínky a dotazy k jednání PT RHSD 15. 12. 2022“ a zaslaly je ministru kultury Martinu Baxovi s žádostí o odpovědi a další jednání tripartity na téma VKI, a to v nejbližším možném termínu. Dosud neobdrželi na svoji žádost žádnou odpověď.

Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2024 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody