Jsme tu pro Vás!

Vítejte na stránkách Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody! Pokud jste zaměstnanci muzeí, galerií, knihoven, planetárií a hvězdáren, Národního památkového ústavu, Památníku národního písemnictví, divadel, zoologických a botanických zahrad, správ národních parků či správy jeskyní, a to bez ohledu na to, zda Vaším zřizovatelem je stát, obec, město či kraj - pak tyto stránky jsou připraveny právě pro Vás.

Naše stránky Vám poskytují aktuální informace z činnosti odborového svazu, jeho odborných sekcí a členských organizací. Nabízejí možnost základní orientace v lese paragrafů zákoníku práce a dalších zákonů, vztahujících se k zaměstnanosti. Odborový svaz radí členským organizacím při kolektivním vyjednávání, jednotlivým členům při řešení pracovně právních sporů, pomáhá jim v tíživé sociální situaci. Svým členům poskytuje benefity např. v podobě příspěvku na rekreaci, lázeňské pobyty, penzijní připojištění.

Aktuality

Průzkum Unie zaměstnavatelských svazů k poskytování benefitů bez daňového zvýhodnění

18.05.2023 20:58

V souvislosti s vládními úspornými opatřeními provedla Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) průzkum mezi zaměstnavateli k poskytování benefitů zaměstnancům v případě, že dojde ke zrušení jejich daňového zvýhodnění. Průzkumu se zúčastnilo 448 respondentů z řad zaměstnavatelů a plyne z něj, že volnočasové zaměstnanecké benefity poskytuje svým zaměstnancům téměř 90 % zaměstnavatelů.

Volnočasové benefity jsou velmi populární nástroj pro odměňování zaměstnanců. Zrušení jejich daňového zvýhodnění by ale znamenalo, že je 94 % zaměstnavatelů přestane poskytovat, nebo výrazně omezí jejich objem. Bude to mít negativní dopad na státní rozpočet, což je v přímém rozporu se zveřejněnými propočty ministerstva financí.

„V médiích se objevily propočty ministerstva financí, že zrušením daňového osvobození benefitů stát získá 1,4 mld Kč. Jenže to by platilo pouze v případě, že by zaměstnavatelé poskytovali benefity nadále nebo by je nahradili mzdou. To se však evidentně nestane. Zaměstnavatelé benefity zruší a značná část takto ušetřených peněz může skončit v podobě dividend u zahraničních matek, místo aby je mohli zaměstnanci využít na tuzemskou spotřebu a podporu ekonomiky. Stát na takovém opatření jedině prodělá,“ upozorňuje Jiří Horecký, prezident UZS.

Pokračovat

Proč odbory odmítají vládní "konsolidační" balíček

18.05.2023 20:21

V pondělí 15. 5. se sešli předsedové odborových svazů sdružených v ČMKOS k jednání, na němž zhodnotili dopady úsporných opatření ozdravného plánu vlády na zaměstnance a projednali možnosti a způsoby protestů proti jejich přijetí. Výsledkem jednání bylo vyhlášení stávkové pohotovosti.

Výkonný výbor Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody oslovil členy svých základních organizací, aby získal mandát připojit se protestním akcím ČMKOS.

Pokračovat

První reakce odborů na “konsolidační” balíček

18.05.2023 19:59

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 představila vláda ČR ozdravný plán pro veřejné finance „Česko ve formě“. Řada úsporných opatření ozdravného plánu se významně dotkne i zaměstnanců a jejich ekonomické a sociální situace. Bezprostředně po tiskové konferenci vlády se uskutečnila tisková konference Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), na níž předseda konfederace Josef Středula seznámil novináře a veřejnost s prvním hodnocením vládou navržených úsporných opatření.

Pokračovat

Návrh zákona o veřejné kulturní instituci v připomínkovém řízení

09.05.2023 23:43

V pátek 5. 5. 2023 Ministerstvo kultury poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh nového zákona o veřejné kulturní instituci (dále jen VKI). Na uplatnění připomínek prostřednictvím oficiálních připomínkových míst je vyhrazeno dvacet dnů.

Pokračovat

68 NE! protestní akce OS KOVO

27.03.2023 19:30

Na 29. března 2023 od 12.00 hod. svolává Odborový svaz KOVO všechny před Úřad vlády ČR, aby řekli odchodu do důchodu v 68 letech jasné NE, aby podpořili požadavek svých kolegyň a kolegů v náročných profesích na dřívější odchod do důchodu.

Pokračovat

VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE – seminář v Poslanecké sněmovně 1. 3. 2023

27.03.2023 19:11

Ministerstvo kultury, v souladu s legislativním plánem vlády na rok 2023. intenzivně připravuje nový zákon o Veřejné kulturní instituce (VKI), který má zlepšit právní prostředí v oblasti kultury, zejména v oblasti vícezdrojového financování, a má zajistit finanční stabilitu a zefektivnění financování právnických osob poskytujících veřejné kulturní služby.

Dne 1. 3. 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář k problematice návrhu zákona o VKI, který organizovala poslankyně ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (místopředsedkyně Zahraničního výboru a členka Podvýboru pro kulturu PS).

Pokračovat

Slabiny plánované důchodové reformy

14.03.2023 21:46

Českomoravská konfederace odborových svazů pořádá v pátek 17. února od 10 hodin tiskovou konferenci s názvem „Slabiny plánované důchodové reformy“. 

Pokračovat

PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

08.02.2023 15:29

Novela zákoníku práce, jejíž projednávání bylo zahájeno v září 2022, je zaměřena na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Vzhledem ke skluzu v projednávání a riziku sankcí ze strany EU byla sociálními partnery (tedy vládou, zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců) přijata dohoda, že zákoník práce bude novelizován pouze v rozsahu tripartitní dohody.

Pokračovat

VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE – MODERNIZACE SPRÁVY A FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH INSTITUCÍ – SEMINÁŘ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 19. 1. 2023

08.02.2023 15:27

Poslankyně Jarmila Levko, členka podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen PSP) zorganizovala dne 19. ledna 2023 na půdě sněmovny seminář k připravovanému zákonu o Veřejné kulturní instituci (VKI).

Pokračovat

Jednání PT RHSD pro kulturní otázky dne 15. 12. 2022

08.02.2023 15:24

Dne 15. 12. 2022 se uskutečnilo speciální rozšířené jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro kulturní otázky – PT RHSD (dále jen tripartita v kultuře) věnované přípravě zákona o veřejné kulturní instituci (VKI). Navrhovaná právní úprava má dle Ministerstva kultury (MK) umožnit zřizování kulturních institucí více zřizovateli, a tím umožnit i jejich vícezdrojové a dlouhodobé financování. Předložení návrhu zákona vládě se má podle legislativního plánu na rok 2023 uskutečnit již v březnu 2023, a proto MK upustilo od standardního legislativního procesu a vytvořilo v srpnu 2022 pracovní skupinu, avšak pouze ze zástupců zaměstnavatelů, a to ještě pouze těch, kteří působí v oblasti „živého umění“ - konkrétně pouze ze zástupců Asociace profesionálních divadel ČR a zástupce Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR.  Tato pracovní skupina společně s ministerstvem připravuje rovnou podklady pro paragrafové znění zákona.

Pokračovat

DESATERO PRO KULTURU

08.02.2023 07:39

Profesní a odborové svazy při ČMKOS novému vedení Ministerstva kultury ČR

  1. Zachování sociálního dialogu na úrovni MK ČR
  2. Výrazné zvýšení prostředků na kulturu ze strany státu
  3. Zachování a upevnění zaměstnaneckých poměrů, rozvoj personálních kapacit v kultuře
  4. Zvyšování platů
  5. Posouzení fungování příspěvkových organizací vs. nová právní forma kulturních institucí
  6. Status profesionálního umělce
  7. Národní plán obnovy a investice do infrastruktury v oblasti kultury
  8. Posilování významu kultury a veřejné kulturní služby, zákon o kultuře
  9. Ochrana kulturního dědictví a dodržování mezinárodních závazků ČR
  10. Knihovny a muzea

Pokračovat

SPOLEČNÝ DOPIS UZS, SVAZU MĚST A OBCÍ ČR, SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR A SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ MINISTRU JUREČKOVI

08.02.2023 07:37

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, tedy zaměstnavatelé, se obrátili na ministra práce a sociálních věcí Jurečku s žádostí, aby se zasadil o přednostní navýšení tabulky v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech ve veřejných službách a statní správě, protože rozdíl základního platu mezi přílohou č. 1 a přílohou č. 2 činí až 30% a způsobuje problémy v každodenní praxi.

VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI OSPKOP

08.02.2023 07:35

Po neúspěšných jednáních odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací (25. 5. a 7. 6. 2022) se zástupci Vlády ČR o valorizaci platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě ještě v roce 2022 vyhlásil Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody 10. 6. 2022 neomezenou stávkovou pohotovost.

Pokračovat

MANIFESTAČNÍ MÍTINK PROTI CHUDOBĚ

07.01.2023 10:33

Odborové svazy sdružené v rámci ČMKOS se rozhodly dát společně jasně najevo postoje zaměstnanců napříč sektory k současné vážné ekonomické situaci a jejím sociálním dopadům. A vyslaly politikům, kteří mají odpovědnost za řízení země, jasný vzkaz: není možné nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů stejně jako podnikatelů. Mítink se uskutečnil 5. 9. 2022 ve Foru Karlín.

DESET ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ ČMKOS K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2023

06.01.2023 07:40

ČMKOS 13. září 2022 reagovala na nestandardní způsob projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2023 soupisem deseti zásadních připomínek a návrhů řešení.

Pokračovat

DEMONSTRACE ČMKOS PROTI CHUDOBĚ: VLÁDO, JE „PĚT MINUT PO DVANÁCTÉ“

06.01.2023 07:31

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci ignorují. Demonstrace se uskutečnila 8. 10. 2022 od 12:05 na Václavském náměstí

Pokračovat

Copyright © 2011 - 2023 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Copyright © 2011 - 2023 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody